Algemene voorwaarden TimeToGuide

Artikel 1 –Definities

  1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Artikel 2 – Verplichtingen van deopdrachtgever

2.1 De opdrachtgever dient alle benodigde informatie die TimeToGuide naar zijn oordeel nodig heeft voor de opdracht beschikbaar te stellen wanneer er naar gevraagd wordt.

2.2 Zodra een definitieve opleverdatum van een opdrachtis vastgelegd is de opdrachtgever hieraan gebonden. Afwijking kan plaatsvinden in overeenkomst met artikel 3.2 & 3.3.

2.3Het is voor de opdrachtgeverniet toegestaan om verkregen materialen en/of diensten van TimeToGuide zonder toestemming van TimeToGuide tedelen met derden. Dit heeft betrekking tot:

2.4 Indien de opdrachtgever in strijdt handelt met een of meerdere artikelen van 2.1 t/m 2.3 kan TimeToGuide extra kosten in de rekening brengen van de opdrachtgever.

2.5 Indien de opdrachtgever geen gebruik (meer) wil maken van een opdracht is zij annuleringskosten verschuldigd afhankelijk van de annuleringsdatum tot aanvang van de opdracht. Afwijking kan plaatsvinden in overeenkomst met artikel 3.2 & 3.3.

  1. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleverdatum dient de opdrachtgever 25% van de totale overeengekomen prijs te betalen.
  1. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opleverdatumdient de opdrachtgever 50% van de totale overeengekomen prijs te betalen.
  1. Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de opleverdatumdient de opdrachtgever 100% van de totale overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 3 –Wijziging van de overeenkomst

3.1 Bij ziekte of onverwachte uitval die de uitvoering van de opdracht verhinderd, zal TimeToGuide proberen om vervanging te regelen, dit kan echter niet worden gegarandeerd.

3.2 TimeToGuide is gerechtigd om de opleverdatum te verplaatsen indien dit 1 week voor aanvang van de voorheen vastgestelde opleverdatum isgecommuniceerd met de opdrachtgever.

  1. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de verplaatsing van de opleverdatum kan zij de opdracht annuleren en dient ze 25% van de totale overeengekomen prijs te betalen.
  1. Indien TimeToGuide de verplaatsing vanaf 1 week voor aanvang van de opleverdatum communiceert met de opdrachtgever, is de opdrachtgever gerechtigd om de opdracht kosteloos te annuleren.

3.3 Indien de opdrachtgeverde opleverdatum van de opdracht wil verplaatsen gebeurt dit in overleg met TimeToGuide. TimeToGuide behoudt ongeacht reden het recht om het verzoek van verplaatsing af te wijzen.

  1. Indien het verzoek van verplaatsing is geaccepteerd door TimeToGuide vervalt artikel 2.5 en dient de opdrachtgever bij annulering van de opdracht 100% van de totale overeengekomen prijs te betalen.

3.4Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te betalen.

4.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is zij vanaf de vervaldag een rente van 5% per maandover het openstaande saldo aan TimeToGuide verschuldigd tot de datum van algehele voldoening.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 TimeToGuide zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.

5.2 TimeToGuide kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst.

5.3Indien (rechts)personen die in de overeenkomst vermeld staan, uitsluitend TimeToGuide, de uitvoering van een opdracht verhinderen kan TimeToGuide hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.